Reglement

Reglement Fietsclub Gruppo Sportivo 2017

De club heeft tot doel om via wielertoerisme, als hoofdactiviteit, de vriendschap, sportiviteit en de lichaamsconditie bij haar leden te bevorderen. We streven met onze club naar een gezonde en veilige ontspanning en een goede groepsgeest. We streven er ook naar dingen te organiseren die voor zoveel mogelijk leden interessant kunnen zijn. Ieder clublid is gelijkwaardig aan elk ander en wordt geacht het algemeen belang van de club te dienen.

Lidgeld:

Het bedrag van het lidgeld wordt bepaald door het bestuur

Voor 2017 bedraagt het lidgeld 75 euro, bestaande uit :

- 30 euro inschrijving bond (inclusief verzekering)

- 25 euro rittengeld (terug te verdienen na deelname 25 ritten)

- 20 euro fietskas (extra storting voor aansluiting bij de club die als reserve zal opgebouwd worden naar toekomstige investeringen)
- De gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen als de verzekerde wielertoerist zijn eveneens verzekerd. Dit enkel op voorwaarde dat deze gezinsleden ingegeven werden in het systeem van VWB.

 

Nieuwe leden:

Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging kan toetreden tot de club vermits hij wordt voorgedragen door een volwaardig lid, deze betaalt het eerste jaar zijn vergunning (€30) en wordt daarna geëvalueerd door het bestuur.

Enkel het bestuur kan bij unanieme beslissing, leden inschrijven, weigeren of schrappen.

Worden als officiële ritten gevalideerd :

Alle ritten op zondag en/of feestdagen met vertrek en terugkomst aan het clublokaal.

De ritten die s ’zaterdags worden gereden komen alleen in aanmerking als die zelfde zondag ook gereden wordt.

Reglement voor de fietsers van Gruppo Sportivo:

 • De regels: 25 ritten per jaar,

 • Na de rit in het café komen,

 • Niet helpen als iets georganiseerd wordt zonder geldige reden 25€ boete.

 • Ieder nieuwe set kleren betaald men 150 €.

 • De fietskleren worden in 3 jaar terugbetaald indien de regels gevolgd zijn.

 • Het dragen van een valhelm is verplicht en de wegcode moet altijd nageleefd worden.

 • Ritten worden weer opgesteld per week.

 • Iedereen probeert minstens een rit uit te stippelen en door te geven.

 • de rit gaat door onder de leiding van één of meerdere ritverantwoordelijke(n). De ritverantwoordelijke kent de weg en het aantal kilometers. Hij is ook verantwoordelijk voor de gemiddelde snelheid en is verplicht om het tempo zo te regelen dat de groep steeds samenblijft. De leden zullen tijdens de ritten steeds de nodige hoffelijkheid en respect vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers en het milieu.
  Daarom wordt er altijd in groep gereden zoals bepaald in de wegcode. Het tempo is het groepstempo. Bij aankomst van de rit wordt spurten vermeden. Het doel van onze fietsuitstap is “samen uit, samen thuis”

 • Verplicht dragen van onze sponsorkleding op zondag.

 • Vertrekplaats ritten : Vertrekplaats + aankomst voor ritten op welk moment dan ook gebeuren steeds vanuit Café Flipper. Ook indien de zaak gesloten is, zal er vanuit deze plaats vertrokken worden.

 • Pastadag:
  Iedereen komt minstens 1 shift helpen. Afwezigheid = geen retour 25 euro.
  Er wordt niet samen met de familie gegeten wanneer je aan het werken bent.
  Drink met mate.
   

Vergaderingen :

 • Bestuur komt elke maand samen in Café Flipper.
  Elk lid heeft op iedere bestuursvergadering gehoorrecht. Dat houdt in dat hij of zij voorstellen, op - of aanmerkingen kan formuleren naar het bestuur toe, en dit bij het begin van de agenda. Nadien beslist het bestuur gedurende het verdere verloop van de vergadering. Indien nodig verlaat het lid de bestuursvergadering

 • Algemene vergadering: Algemene ledenvergadering wordt eenmaal per kwartaal georganiseerd

 • In de loop van januari organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering waarop alle leden worden uitgenodigd.

 • Volgende wordt op deze algemene ledenvergadering ondermeer besproken:

          financieel overzicht van de vereniging,

          terugblik op het voorbije seizoen, vooruitblik op het nieuwe seizoen,

          activiteiten van het komende seizoen.
 

Aansprakelijkheid :

De club noch het bestuur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan fietsen, auto’s of ander materieel in het kader van een door hen georganiseerde clubactiviteit. Zij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade tijdens het vervoer met auto’s van personen en eventueel ook van de fietsen d.m.v. fietsrek of aanhangwagen tijdens een door hen georganiseerde verplaatsing.

Bestuurders van wagens voor het vervoer van personen en eventueel fietsen d.m.v. een fietsrek of aanhangwagen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor bovengenoemde schadegevallen indien deze niet gedekt zijn door de door hun onderschreven verzekeringen (Familiale, Autoverzekering, …).

Activiteiten bevriende clubs :

De clubs die bij ons komen eten zullen op hun beurt door onze mensen bezocht worden op hun activiteiten. Minimaal trachten met 10 personen te gaan. Vrijwilligers vragen zo niet gaat het bestuur. Iedereen die deelneemt aan deze extra activiteit kan deze als gereden rit laten gelden. Vanaf 2017 zal de eetkaart betaald worden door de club, de drank wordt door het lid zelf betaald.

SLOTBEPALING :

De beslissing die het bestuur neemt is bindend voor iedereen, elk lid zal een kopij van de

reglementen ontvangen.